کنفرانس نرم افزار های آزاد
هر ساله اولین پنجشنبه آذر ماه در کرج

هر ساله اولین پنجشنبه آذر ماه رویداد اوپن کانف برگزار میشود.

برنامه ها و تصاویر رویداد را از منوی پایین مشاهده کنید.