کنفرانس نرم افزار های آزاد
هر ساله اولین پنجشنبه آذر ماه در کرج